Vedtekter

§ 1. Formål
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK) er en landsdekkende organisasjon som har som hovedmålsetting å kjempe for å avlive myter om De Reisende/Romanifolket. Vi vil også på alle måter kjempe for at dette folket får oppreisning, respekt og aksept i samfunnet forøvrig, for alt det de har måttet lide som en minoritetsgruppe. Dette ønsker vi å gjøre ved å fronte saker via møter og annet med sentrale myndigheter og andre besluttende organer, også i presse og media.

Vi mener også at korrekt informasjon ut til storsamfunnet i form av foredrag og lignende er noe av det viktigste i kampen for å avlive myter og på denne måten oppnå forståelse og samtidig bygge broer mellom vårt folk og samfunnet forøvrig. I tillegg vil vi fremme og ivareta romanifolkets kystkultur. Det vil si romanifolkets levesett, håndverk, tradisjoner, reisemåter, reiseruter, bevaring av kulturminner samt øvrig kultur og historie.

Romanifolkets kystkultur er dessverre i ferd med å dø fullstendig ut, så det er på høy tid at det dannes en organisasjon som tar mål av seg til å arbeide spesielt for å berge restene av denne kulturen. Vi skal også bistå medlemmer med ulike ting, som for eksempel familiegjenforening, hjelpe til med ulike former for søknader – det være seg erstatninger eller annet, da det er et skrikende behov for dette.

§ 2. Organisasjon
FRK er dannet som en demokratisk medlemsorganisasjon. FRK er religiøst og politisk nøytral. Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK) er en selveiende medlemsorganisasjon og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over FRKs formue, ingen har heller krav på utdeling av eventuelt overskudd.

Ingen skal heller heftes for FRKs eventuelle gjeld. Foreningen Romanifolkets Kystkultur er tuftet på flertallsvilje hvor medlemmene har full bestemmelsesrett og hvor alle valg og lignende skal skje etter demokratiske spilleregler. FRK skal være lovlig stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene, slik at den oppfyller kriteriene for en organisasjon.

§ 3. Medlemmer
A) Alle som ønsker det og som har interesse for vårt arbeid kan i utgangspunktet bli medlem i FRK og medlemmer vil få følgende rettigheter i FRK: Bistand til utforming av søknader om erstatninger og annet. FRK forplikter seg også overfor medlemmene til å utforme et medlemsblad som skal utkomme 6 ganger i året.

Medlemmene har også krav på å bli holdt oppdatert til enhver tid, da via referater og skriv om hva FRK foretar seg. Men medlemmene har også et ansvar overfor organisasjonen – som for eksempel ved å vise seg lojale overfor foreningens målsetting. Lojalitet og stabilitet hos medlemmene er helt nødvendig for at en organisasjon skal bli stabil og handlekraftig. Medlemmer som derimot på ulike sett viser seg å motarbeide FRKs målsetting og arbeid, vil der dessverre måtte bli slått hardt ned på.

B) Utestengning av medlemmer. Personer som tidligere har vært medlemmer i FRK som har oppført seg klanderverdig med blant annet å være illojal mot FRK (for eksempel ikke gå tjenesteveg eller brudd på taushetsplikt i styremøtevirksomhet), og/eller har vært årsak til uro ved for eksempel å ha sjikanert andre medlemmer, og har fått dette påpekt gjentatte ganger, vil bli nektet å tegne nytt medlemskap i organisasjonen.

§ 4. Medlemskap
FRK har to typer medlemskap: Enkeltmedlem og familiemedlem. Et enkeltmedlemskap gir 1 stemme. Et familiemedlemskap utgjør familie to personer og deres barn under 18 år – hvilke dette gjelder må oppgis ved innbetaling av kontingenten. Alle personer over 16 år har stemmerett i FRK. Medlemskapet gjelder for ett kalenderår og har forfall ved årsskiftet.
Medlemskontingenten fastsettes til: – Enkeltmedlemskap kr 150,- og familiemedlemskap kr 250,-.

§ 5. Nettverksbygging/kontaktpersoner
FRK ønsker å bearbeide et bredt geografisk nettverk ved å oppnevne kontaktpersoner fra vår medlemsmasse som igjen kan fungere på lik linje med det en avdeling ville ha gjort. Dette blir mye enklere for dem som sier seg villig til dette, i stedet for å stifte avdelinger, som vil by på mye mer ekstra arbeid for disse.

§ 6. Styret
Styret er FRKs høyeste organ mellom hvert årsmøte. Alle styre- og varamedlemmer skal innkalles til styremøte og få tilsendt sakspapirer til styremøtene. Styremedlemmer har møteplikt, mens varamedlemmer har møterett. Varamedlemmer har også tale- og forslagsrett.

Styret tilrettelegger og oppnevner eventuelt arbeidsgrupper med nødvendige ressursmiljøer. Styreleder, nestleder, kasserer og sekretær skal ha adgang til medlemslistene. Styreleder og kasserer har prokura hver for seg, styreleder forplikter seg til på styremøter å holde styret kontinuerlig oppdatert om FRKs økonomiske tilstand. Sekretær fører protokoll og utformer referat fra hvert styremøte.

§ 7. Begrensninger for styreverv i FRK
Personer som innehar styreverv i andre romaniorganisasjoner vil ikke kunne innta et styreverv i FRK. Personer som vil ha tillitsverv i FRK må også ha vært medlem i foreningen i minst 6 måneder før de kan stille til valg.

§ 8. Årsmøte
FRKs høyeste organ er årsmøtet, som avholdes innen utgangen av mai hvert år. Senest innen 15. mars informerer styret skriftlig alle medlemmer om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt frist for innsending av saker som skal behandles av årsmøtet og som må forberedes av styret. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene skriftlig minst 8 og høyst 20 dager før årsmøtet. Fremmøtte medlemmer som har betalt sin kontingent har stemmerett.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder og protokollfører
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett og virksomhetsplan
5. Størrelse på medlemskontingenten
6. Valg; styret, valgkomité, revisor og eventuelt andre valg og innkomne forslag.
7. Årsmøtet velger styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem for 2 år. Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år. Det samme gjelder for kasserer og sekretær.

Det gis også åpning for å utvide styret med flere medlemmer om der menes behov for dette. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge for 1 år. Valgkomité med leder velges hvert år av årsmøtet.

Leder og kasserer velges første gang for 2 år i 2007. Nestleder, sekretær og et styremedlem velges første gang for 2 år i 2008.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller 2/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkallingen.

§ 10. Valgkomité
Valgkomitén består av tre personer og disse legger frem sin innstilling på årsmøtet. Ingen i styret kan sitte i valgkomitén.

§ 11. Eksklusjon
Årsmøtet i FRK kan ekskludere medlemmer som klart motarbeider foreningens målsetninger, etter at styret har behandlet og forberedt saken og kommet med sin innstilling. Medlemmer som foreslås ekskludert skal ha anledning til å legge frem sin sak for styret og årsmøtet. Avgjørelse om eksklusjon tas med 2/3 flertall.

§ 12. Vedtektsendring
Endring av vedtektene tas med 2/3 flertall på årsmøtet, med unntak av formålsparagrafen som krever ¾ flertall.

§ 13. Arrangementer
Alle arrangement i FRKs regi skal være rusfrie.


Endringer gjort på årsmøtet 11.03.2012:
I §4 Medlemskap ble støttemedlemskap fjernet, i §3 Medlemmer ble det tilføyd et underpunkt, «B) Utestengning av tidligere medlemmer.» Frist for betaling av kontingent for å kunne stå som medlem ble fjernet. Et enstemmig årsmøte vedtok endringene.

Endringer gjort på årsmøtet 26.03.2014:
§3 c) om sletting av medlemskap 1. mars strøket. §4 Medlemskontingenten satt til kr 150,- for enkeltmedlemmer og kr 250,- for familiemedlemmer. Et enstemmig årsmøte vedtok endringene.

Gjeldende vedtekter fra 26.03.2014

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.