Historiske fakta om oss

Her har vi samlet en del historisk fakta om oss romanifolk. Denne informasjonen er hentet fra en dokumentarside som tidligere styreleder i FRK laget.

 • 1512: Romanifolket oppdaget av myndighetene i Sverige. I en spansk bok står det at romanifolket kom til Sverige allerede i 1347.
 • 1536: Kong Cristian den tredjes recess, ble det befalt at romanifolk måtte forlate riket innen 3 måneder. Senere ble det tilføyet at høvdingen av et følge som oppholdt seg i riket kunne straffes med døden. Også de som huset romanifolk ble truet med strenge straffer.
 • 1589: Det ble sendt ut kongebrev om å fange og drepe romanifolk, den såkalte «fanteforfølgelsen» var i gang.
 • 1600: Bygdevekterne startet å jage romanifolk, såkalte «Stattar konger».
 • 1643: Fantejakten i Danmark og Norge startet. I Norge varte den helt frem til 1920 årene.
 • 1730: Biskop i Oslo, Per Hersleb foreslo opprettelsen av tukthus. Her skulle romanifolk lære seg å lese, gå til konfirmasjon og bli bofaste.
 • 1735: Det første tukthuset ble opprettet i Trondheim. Flere steder i Norge ble slike steder bygget opp. Disse skulle ha dempet noe av «villskapen» i disse folk.
 • 1845: Fattigloven kom og opprettelsen av arbeidshus/institusjoner hvor også romanifolket kunne anbringes ble oppført. Eilert Sundt begynte med fante-tellinger, tre slike tellinger utførte han.
 • 1896: Vergerådsloven ble vedtatt.
 • 1897: Sogneprest Jacob Walnum stiftet foreningen «Motarbeidelsen av omstreifervesenet».
 • 1900: Den første barneinstitusjonen ble åpnet på Askviknes ved Os i Bergen. Omstreifermisjonens første institusjon, og nå startet den røffe kidnappingen av romanibarn. Samme år kom også løsgjengerloven.
 • 1902: Rostad barnehjem og Lillegården ble åpnet. På sistnevnte sted er det kjent at det døde 15 små barn, og at en lege drev med eksprementering på barn av romanislekt.
 • 1907: Omstreifermisjonen fikk det statlige ansvaret med å bosette romanifolket.
 • 1908: Svanviken familiekoloni og Bergfløtt arbeidsleir for menn ble åpnet.
 • 1910: Omstreifervesenet oppfordret Dampskibsselskapene til å nekte å ta med seg romanifolk som passasjerer.
 • 1918: Ny generalsekretær og prest, Ingvald B. Carlsen.
 • 1921: Sør-Odal kommune la ned forslag om å skyte romanifolk, men dette ble nedstemt.
 • 1921-1935: Handelslovene kom, som gjorde det nesten umulig for romanifolket å livnære seg selv på handel.
 • 1922: Omstreifervesenet byttet navn til «Den Norske Omstreifer Misjonen».
 • 1934: Rasehygiene- og steriliseringslovene ble iverksatt. Romanifolket skulle utryddes eller assimiliseres. Fra 1934 til 1977 ble det sterilisert 47.730 personer, og 535 menn/kvinner ble sterilisert. Det står ingen steder om hvor mange av disse som var utav romanifolket.
 • 1935: Misjonen byttet navn til «Norsk Misjon Blant Hjemløse».
 • 1941: Lege Arne Tingstad foretar den første lobotomeringen i Nord-Europa på Gaustad Sinnsykehus, pasienten døde. 24% av de lobotomerte døde av inngrepene mellom 1941 og 1950. En lege ved Valen Sykehus sa at han greide 14 stk lobotomeringer på en formiddag og 350 stk på ett år. Han var «reisende» i lobotomering.
 • 1943: Politi president Lange i Trondheim arresterte 9 familier av romanislekt og flere andre løse omstreifere.

Krigsårene
I løpet av krigsårene er det kommer for dagen svært lite om vårt folk. Men vi vet med sikkerhet at flere av vårt folk ble sendt til konsentrasjonsleire og der ble de behandlet like ille som jøder.

Etter krigen mottok Norge Marshall hjelp av USA. Norge betalte med atom forsøk og LSD eksprimentering på forsvarsløse personer. Dette har vært oppe i stortinget.

 • 1949: Ny generalsekretær og prest Olav Bjørnstad i omstreifermisjonen.
 • 1951: Forbud for romanifolk å holde hest. Når de ble tatt fikk de alt de eide beslaglagt.
 • 1973: Vibekke Løkkeberg laget en kritisk film om Svanviken Arbeidskoloni for NRK. Etter filmen stortinget opp spørsmålet om særomsorgen for romanifolket.
 • 1975: Stortingsrepresentant Torild Skar fremmet en interpellasjon til sosialministeren. Hva ville regjeringen gjøre for å bedre romanifolkets kår og integrering i samfunnet, var spørsmålet hennes.
 • 1980: NOU-rapport om omstreifere, deres situasjon og hjelpetiltak for dem. Særlover og regler om hvordan romanifolket ble behandlet i det norske samfunnet.
 • 1986: Svanviken Arbeidskoloni ble nedlagt.
 • 1988: Særlover og regler for romanifolket ble fjernet.
 • 1989: Omstreifermisjonens arkiver ble overlevert riksarkivet. Mesteparten av arkivet til Svanviken ble brent av bestyrer Myhre, men noe av det ligger i statsarkivet i Trondheim og i riksarkivet. Omstreifermisjonen ble nedlagt, men vi påstår at de kun skiftet navn til Kirkens Sosialtjeneste.
 • Den norske stat ble anmeldt til Helsingforskomiteen av en person av romanislekt. Norges Forskningsråd har satt i gang undersøkelse på overgrepene som skjedde dette folket.
 • 1996: Erling Folkvord fikk tatt opp romanifolkets sak i stortinget, dette ble et vendepunkt i romanifolkets historie.
 • 1997/1998: Sosialistisk Venstreparti krevde offentlig granskning av atomforsøkene på mennesker, men de glemte LSD eksprimentene på forsvarsløse folk.
 • 1998: Romanifolket/Taterne/De reisende fikk status som en Nasjonal Minoritet.